เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พศ.-2540-–-กระทรวงศึกษาธิการ