-- advertisement --

กกท. จัดประชุมติดตามผล ห้องเรียนกีฬา ร.ร.เครือข่ายนำร่อง แผนปฏิรูปประเทศ

พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ประธานในพิธีจัดการประชุม เพื่อติดตามผลการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่อง สู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง 6 จังหวัด

พล.อ.รณชัย เปิดเผยว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ทาง กกท. และโรงเรียนเครือข่ายนำร่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดำเนินงาน ภายใต้โครงการออกแบบพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากล (ห้องเรียนกีฬา) เป็นการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา เพื่อศึกษาหลักสูตรมาตรฐานของการเรียนการสอนทางการกีฬาให้เหมาะกับการพัฒนานักกีฬา และจัดเป็นหลักสูตรนำร่องในการพัฒนาให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยมีมิติในการพัฒนานักกีฬา เพื่อให้มีการใช้ศักยภาพได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการสร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ และสร้างผลงานในระดับชาติ นานาชาติให้แก่ประเทศต่อไป โครงการดังกล่าวเป็นการเตรียมในลักษณะของการเรียนรู้ด้านกีฬา เทคนิคกีฬา ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการกำหนดหลักสูตร

นอกจากนี้ กกท. ยังได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ในโครงการ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการส่งเสริม และพัฒนาเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในโครงการ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสทางอาชีพในการเป็นนักกีฬาให้แก่เด็ก และเยาวชน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่าง ปกติสุข และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป อันนําไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสให้แก่เด็ก และเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ จึงก่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่เราจะร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการสร้างเด็ก และเยาวชนนักกีฬาอาชีพที่มีความสามารถเป็นต้นแบบการใช้กีฬาเป็นตัวกลางสำคัญ”

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา , นายอะคร้าว แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน กกท., น.ส.วันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬาภูมิภาค และผู้แทนจาก 6 โรงเรียนเครือข่ายนำร่อง นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จ.เชียงราย, นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จ.พัทลุง, นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

จ.ศรีสะเกษ, น.ส.ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปลูกปัญญา จ.นครราชสีมา,

นายอับดุลฟัตต๊ะห์ มะตอเห ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส และนายสมศักดิ์ บุญโตผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

-- advertisement --