-- advertisement --

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 23/2565 “เตือนเด็กวัยเรียนระวัง 5 โรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝน”

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 23/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 24 (วันที่ 12 – 18 มิ.ย. 65)

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ 1. โรคมือเท้าปาก 2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 3.โรคไข้หวัดใหญ่ 4.โรคอุจจาระร่วง 5.โรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายเมื่อเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากในโรงเรียน

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแบบ onsite ของสถานศึกษาต่างๆ มากขึ้น ทำให้มีการรวมตัวของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้โรงเรียนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจและการสัมผัส โดยการสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปาก หรือขยี้ตา งดใช้ผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ แก้วน้ำ หรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ลดความแออัด และทำความสะอาดอยู่เสมอ ร่วมกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียนมีการคัดกรองอาการป่วยในกลุ่มนักเรียนและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบเด็กป่วยให้หยุดเรียน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากพบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการควบคุมโรค และผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติของบุตรหลาน หากมีอาการป่วยควรให้นักเรียนหยุดเรียนและพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 15 มิถุนายน 2565


-- advertisement --