วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ในกิจกรรมบริษัทสร้างการดี, กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และ นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ด้วยการประชุมออนไลน์ (Google Meet) ระหว่างโรงเรียนที่เป็นแกนนำกิจกรรมบริษัทสร้างการดีทั้ง 6 โรงเรียนในการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อไป เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะดังนี้ (1) ทักษะกระบวนการคิด, (2) มีวินัย, (3) ซื่อสัตย์สุจริต, (4) อยู่อย่างพอเพียงและ (5) จิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว:ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine