วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565, 15.05 น.

วันที่ 8 ม.ค.65 ภายในโรงเรียนบ้านแหลมหอย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาพร้อมคณะได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมคระครูโรงเรียนบ้านแหลมหอย นักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อสม.อำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนในการแสดงการรำมโนราห์การเป่าปี่ในของนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จากนั้นประธานสภาได้มอบของที่ระลึกให้กับเด็กที่แสดงในครั้งนี้ พร้อมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนสามสิบคน

จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กสัญจรขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็ก ๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมทยประจำชาติต่อไป

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีก็เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเองเด็ก เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่ แข็งแรงให้เด็ก ๆ และเยาวชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง พร้อมมอบคำขวัญวันเด็กจากประธานสภาผู้แทนราษฎรประจำปีนี้คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” พร้อมกับย้ำให้เด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับคำว่าสุจริต หากบ้านเมืองไม่มีความสุจริตแล้วจะเกิดการคอรัปชั่น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบ้านเมืองและประเทศชาติ จึงขอให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นคำว่า “สุจริต” เพื่อนำประเทศให้พัฒนาต่อไป

จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เรียกเด็กชายกษิดิ์เดช ผลทรัพย์ อายุ 9 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหอย ที่รำมโนราห์มายืนเพื่อเป็นแบบวาดรูปด้วยดินสอ โดยวาดภาพเด็กชายกษิดิ์เดช ผลทรัพย์ ด้วยท่ารำชื่อพระจันทร์เจ็ดชั้นสาย โดยนายชวน ได้วาดด้วยความตั้งใจพร้อมเซ็นต์ชื่อ จากนั้นได้มอบภาพวาดดังกล่าวให้เด็กชายกษิดิ์เดช ผลทรัพย์ ไว้เป็นที่ระลึกสร้างความดีใจให้กับเด็กชายกษิดิ์เดช โดยเด็กชายกษิดิ์เดช ผลทรัพย์ กล่าวว่าครั้งแรกที่ได้รับภาพวาดที่มีการวาดต่อหน้ารู้สึกดีใจ วันเด็กแห่งชาติปีนี้จะเป็นเด็กดีของครอบครัวตลอดไป และจะตั้งใจฝึกซ้อมศิลปะการรำมโนราห์เพื่อสืบสานมรดกโลกที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้มโนราห์เป็นมรดกโลก – 003