เช้าข่าว 7 สี – ตั้งแต่วันนี้ 30 พฤษภาคมเป็นต้นไป เด็กไทยจะได้ดื่มนมโรงเรียน กันครบถ้วน แม้ก่อนหน้านี้จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความโปรงใส ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรนมโรงเรียน ล่าช้าไปเล็กน้อย

หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุง และยกระดับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม หรือ นมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลายประเด็น อาทิ การตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ที่จำหน่ายน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีผลผลิตน้ำนมดิบอยู่จริง สามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ และสอดคล้องกับปริมาณน้ำนมที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ทำสัญญาไว้ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม กับผู้ประกอบการ รายได้ตกถึงมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างแท้จริง รวมทั้งได้มีการเพิ่มการคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการที่ยื่นสมัครไม่เกิน 5 ตันต่อวัน ให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนั้น

ล่าสุดนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และคาดว่าเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมโรงเรียนครบถ้วนภายในสัปดาห์หน้า อีกทั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีมติเห็นชอบและได้แจ้งให้หน่วยจัดซื้อต่อโรงเรียน ดำเนินการซื้อนมโรงเรียนชดเชย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 260 วันต่อปีการศึกษา