-- advertisement --

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)เขต 32 (บุรีรัมย์) แสดงความยินดีกับเด็กหญิงกรองกาญจน์  กุดั่น นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิตาลัย

-- advertisement --