-- advertisement --

น.ส.จันทิมา จิตนิยม นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38เข้ารับรางวัล เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทย และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย

-- advertisement --