-- advertisement --

สิงห์อาสา ผนึกกำลัง เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา16 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ช่วยบรรเทาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบทั้งต่อภาคเกษตรกรรมที่ขาดน้ำในการทำเกษตรและภาคประชาชนที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมมอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

เริ่มพื้นที่แรกในการนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และร่วมกันทำท่อประปาใช้เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง ที่อ.สังขละ จ.สุรินทร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 ชีวิต จาก 16 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พร้อมออกปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นทันที คือ ร่วมแจกจ่ายน้ำกว่า 20,000 ลิตร ให้กับชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังช่วยติดตั้ง “ธนาคารน้ำสิงห์” ซึ่งเป็นแท้งค์น้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 แท็งก์ ไปติดตั้งในพื้นที่หมู่บ้านโคกแปะ และหมู่บ้านบูรพาพัฒนา ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ให้ชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้ บรรเทาความเดือดร้อน

ด้านการทำท่อประปาที่บ้านกะเลงเวก หมู่ 2 ต.เทพรักษา อ.สังขละ จ.สุรินทร์ ทางสิงห์อาสาได้ลงพื้นที่สำรวจนำน้ำกว่า 2,000 ลิตร แจกจ่ายให้ชาวบ้านและนำท่อประปาพีวีซีขนาด 3 นิ้ว จำนวน 200 ท่อน มอบให้แก่หมู่บ้าน โดยมีน้องๆ เครือข่ายนศ.ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านทำท่อประปาเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งน้องๆ ยังร่วมพูดคุยให้กำลังใจชาวบ้านอีกด้วย

ทั้งนี้ สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 16 สถาบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจอาสาที่ยิ่งใหญ่ จะดำเนินงานตามพันธกิจ สร้างแนวร่วมดูแลประเทศที่ประกาศไว้ โดยจะเฝ้าระวังและลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่ประสบภัยแล้งทั่วภาคอีสาน และช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้คลายทุกข์ และได้รับน้ำ (ใจ) อย่างทั่วถึง

-- advertisement --