-- advertisement --

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.30 น. โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ (Bloomsbury international school Hatyai) จัดงานวันปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2021 – 2022 ที่โรงเรียน

โดยมี Mr.John Calvert ซึ่งทำหน้าที่ Principal ของโรงเรียน และ มีนางสาวพิมพ์จันทร์ เสนเนียม ผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรียนและในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกันเป็นประธาน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียน เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ขับร้องเพลง และเน้นให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้นำ ในงานนี้มีการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา และมอบรางวัลดีเด่นหลายๆด้านให้กับนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น บรรยากาศของการจัดงานเป็นที่ประทับใจ เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย

QR Code LINE @MatichonLINE @Matichon

-- advertisement --