-- advertisement --

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียน กพด. ทั้ง 7 สังกัดเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้ดำเนินการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการส่งเสริม ผลักดัน การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำของโรงเรียน กพด. ให้นักเรียนได้รับบริการน้ำสะอาด ปลอดภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --