ร.ร.บ้านไร่หลวงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และถวายศาลาแสงส่องหล้า (พระพุทธวิโมกข์)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.59 น. โรงเรียนบ้านไร่หลวงนำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองร่วมกันจัดพิธีถวายศาลาแสงส่องหล้า (พระพุทธวิโมกข์) โดยได้รับความเมตตาจากพระโกศัยเจติยารักษ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง เป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรม ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

จากนั้นโรงเรียนบ้านไร่หลวงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับความเมตตาจากพระโกศัยเจติยารักษ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่หลวง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 14 คน และระดับชั้นอนุบาลศึกษา จำนวน 12 คน รวมจำนวน 33 คน สร้างความชื่นชมยินดีมายังผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ในพิธีการมีขบวนเกียรติยศ “ไชยยะสะหรีมิ่งมงคล” เป็นขบวนเชิดชูเกียรติผู้สำเร็จการศึกษา นำโดยการแสดงฟ้อนรำโตและนกกิ่งกะหร่า โดยพี่น้องชุมชนบ้านแม่สูงเหนือ (ไทยใหญ่)-ไร่หลวง นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่พิธีกิจกรรมจบหลักสูตรของโรงเรียน อนึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดโคโรนา (โควิด-19)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine