-- advertisement --

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2562ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ จำนวน 12 ทุน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

          ทั้งนี้ นายลือชัย ชูนาคา ได้ให้โอวาทกับเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกคนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

-- advertisement --