-- advertisement --

รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ตรวจวัดฝุ่นจิ๋วไซต์งานก่อสร้างย่านหลักสี่ ชมต้นแบบคัดแยกขยะโรงเรียนการเคหะท่าทราย สำรวจสวน 15 นาที หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง เร่งรัดผู้รับจ้างปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C

เจ้าของโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคาร  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามวิธีและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตในการก่อสร้างตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้ 1.ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองฝอยบริเวณรั้วกำแพงที่ล้อมรอบโครงการ และฉีดพ่นละอองฝอยเป็นประจำทุกวัน 2.ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นบริเวณโครงการ 3.ล้างล้อรถบรรทุกที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ 4.ปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกที่มีการขนส่งวัสดุ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และวัสดุตกหล่น 5.บำรุงรักษายานยนต์และเครื่องจักรภายในโครงการ รวมทั้งรณรงค์พนักงานดับเครื่องยนต์ขณะที่ไม่ใช้งาน 6.ตรวจวัดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ 7.สื่อสารและประชาสัมพันธ์กับพนักงาน (Safety talk) เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและดูแลสุขภาพในช่วงที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่าเกินมาตรฐาน

เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ซอยประชาชื่น 12 แยก 1-2

ซึ่งโรงเรียนมีวิธีการจัดการขยะ ดังนี้ ขยะเศษอาหาร เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ จะนำเศษอาหารที่เหลือเทลงในภาชนะที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ จากนั้นนำไปรวบรวมไว้ที่ถังจัดเก็บ เพื่อรอเกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนจะนำไปทำปุ๋ยหมักใช้ในโรงเรียน ขยะรีไซเคิล ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนำขยะรีไซเคิลที่เป็นขวดน้ำดื่ม ไปทิ้งในช่องตะแกรงรับขวดที่ทางโรงเรียนจัดไว้ ในส่วนของกล่องนมที่ดื่มในตอนเช้า เมื่อนักเรียนดื่มนมหมดกล่อง จะนำมาทิ้งในช่องตะแกรงรับกล่องนม โดยนำไปใช้ในชั่วโมงการเรียนผลิตของใช้จากกล่องนม เช่น กระเป๋า กล่องใส่ของ และบางส่วนนำส่งเขตฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียว สำหรับปริมาณขยะก่อนดำเนินโครงการ ขยะเศษอาหาร 180 กก./เดือน ขยะมูลฝอย 468 กก./เดือน ขยะรีไซเคิล 10-23 กก./วัน  ปริมาณขยะหลังดำเนินโครงการ ขยะเศษอาหาร 150 กก./เดือน ขยะมูลฝอย 390 กก./เดือน ขยะรีไซเคิล 8-10 กก./วัน ปริมาณขยะที่ลดลง ร้อยละ 20 เขต จัดเก็บขยะในโรงเรียน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์

สำรวจพื้นที่สวน 15 นาที หมู่บ้านจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 2-1-2-1

ซึ่งเขตฯ ได้พัฒนาสวนสาธารณะบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน 15 นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมดีสำหรับทุกคน ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปลูกต้นเสลาในบริเวณสวนดังกล่าวด้วย

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 (จนสิ้นสุดทางสาธารณะ) แยก 44 (จนถึงซอยแยกเชื่อมซอย 47 แยก 42 แยก 46 และ แยก48 โดยมอบหมายให้เขตฯ ประสานการประปานครหลวง และเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่อไป

ในการลงพื้นที่วันนี้มี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ คณะครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

-- advertisement --