รายงานการศึกษา : ชู ‘ร.ร.ต้นแบบ Coding’ ปั้นครูพันธุ์ใหม่-ส่งต่อความรู้ไอทีเด็กไทย

โครงการ Code Their Dreams ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ชูโปรเจค โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครู และบุคลากรภาคการศึกษาของไทย ในระดับประถม และมัธยมทั่วประเทศ ซึ่งสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21สำหรับเยาวชน และบุคลากรของไทย ก่อนที่จะส่งต่อองค์ความรู้ด้านการโคดดิ้ง โปรแกรมมิ่งอย่างง่ายในชั้นเรียนจริง

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เล่าว่า กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน รวมทั้ง ตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีด้านทักษะไอที ทั้งไทย และดีมานด์ของตลาดแรงงานทั่วโลก เรียกได้ว่าทักษะด้านไอทียังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูง และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมแรงกระตุ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงร่วมกันไม่มากก็น้อย ทำให้การใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคส่วนต่างๆ สูงขึ้นเท่าทวีคูณ

จากการริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ในปี 2559 เพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม 4,171 คน ครูผู้สอน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้ว 425 โรง

ล่าสุด โครงการ Code Their Dreams by CDG ได้พัฒนา และขยายแนวทางการอบรมส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะโค้ดดิ้ง และโปรแกรมมิ่งในชั้นประถม และมัธยม ในโครงการฝึกอบรม Coding ให้กับครูผู้สอน และนำความรู้ไปถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนต้นแบบ” ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ซึ่งหลักสูตรนี้ พัฒนาร่วมกับ บริษัท ดีบิค จำกัด เพื่อนำไปใช้สอนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 20 โรง มีครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมแล้วกว่า 70 คน เพื่อพัฒนาเป็นครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบ

เป้าหมายสำคัญของโครงการอบรมโรงเรียนต้นแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอนที่มีองค์ความรู้ด้าน Coding ต่อยอดเป็นแนวคิดที่ร่วมผลักดันสู่การสร้างครูพันธุ์ใหม่ในระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด และส่งต่อความรู้โค้ดดิ้ง ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของประเทศในชั้นเรียนจริง

หลักสูตร Coding นี้ ได้นำหลักสูตรจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาปรับปรุงให้เข้าบริบทของการศึกษาของไทย ซึ่งการอบรมการสอน Coding ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1.การวิเคราะห์สถานการณ์ และบริบทการสอนที่เกิดขึ้น Analysis ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความพร้อมของผู้เรียน ทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Coding พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Encourage ให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้

2.กิจกรรม (Activity) ซึ่งให้ความรู้พื้นฐาน ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ Coding พร้อมเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ROBBO LAB ไปจนถึงการออกแบบสร้างเกมอย่างง่าย ผ่านโปรแกรม Scratch และการให้ความรู้ตามแนวคิด Plan Do Check Act พร้อมใช้ Application ได้จริงอย่างมีคุณภาพ

และ 3.ขั้นตอนการประเมิน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ แสดงความคิดเห็น ซักถาม และนำสู่ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบ ที่ได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงในภาคการศึกษาล่าสุด

ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของโครงการ Code Their Dreams คือการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนไทย เพราะการศึกษาคือส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาด้านๆ อื่นอีกมากมาย ช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรของประเทศสำหรับ Next Generation และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และเศรษฐกิจของไทย ให้ก้าวหน้ายั่งยืน