-- advertisement --

โลกการศึกษายุคดิสรัพชั่น ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงเรียนนานาชาติเวลล์ส โดยมี ดร. ชาง เยา หลาง ประธาน และ มร. เรย์ ดี. เดอลา พีนา อาจารย์ใหญ่ เพื่อผนึกพลังในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนพันธุ์ใหม่และการเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยแบบไร้รอยต่อ โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้แนะแนวแก่เยาวชนนักเรียนด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อวางแผนอนาคตและเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส สาขาอ่อนนุช กรุงเทพฯ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ปริญญาตรี 3 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 7 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3. วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง 6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก มี 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส (Wells International School) ใช้ระบบหลักสูตรการศึกษาของอเมริกัน ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันการรับประกันคุณภาพโรงเรียนระดับโลก Western Association of Schools and Colleges (WASC) และเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย หรือ International Schools Association of Thailand (ISAT) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพของตนเองและสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พลเมืองดีในสังคม

-- advertisement --