-- advertisement --

20 เมษายน 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (20 เมษายน 2564) ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1284 เรื่อง “การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” แจ้งไปยังผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทุกเขตทั่วประเทศ ถึงประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ของ สพฐ. ซึ่งมีการปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และแนวปฏิบัติการรับสมัครเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564

“ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ.จึงได้มีปฏิทินการรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องดำเนินให้แล้วเสร็จ เด็กทุกคนมีที่นั่งเรียน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17พ.ค. 2564” ดร.อัมพร กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) มีดังนี้

+ ประถมศึกษาปีที่ 1 จับฉลากและประกาศผล วันที่ 2 พ.ค. รายงานตัว-มอบตัววันที่ 4 พ.ค.

+ มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย.สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. จับฉลาก-ประกาศผล วันที่ 10 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 12 พ.ค. 2564

+ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค.มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ 9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 12 พ.ค. ความสามารถพิเศษสอบคัดเลือกวันที่ 6 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 8 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค.

+ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร วันที่ 24-30 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค.

+ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบ/คัดเลือกวันที่ 6-9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค.

สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 14 พ.ค. และมอบตัววันที่ 15 พ.ค. 2564

-- advertisement --