วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 (ออนไลน์) โดยมี น.ส.เณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้อง TEPE โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำจากทุกโรงเรียน ในสังกัด สพม.เชียงใหม่ จำนวน 34 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ภายใต้จุดเน้นการสร้าง Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ส่วนคณะวิทยากรมาจากโรงเรียนจอมทอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine