วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กนักเรียนอายุ 5 – 11 ปี โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้สำรวจนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จากจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ซึ่งมีอยู่ราว 202,100 คน โดยจะดำเนินการแบบ School-based กำหนดดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย รอบคอบ รัดกุม และเพื่อให้ได้กรอบเวลาดำเนินงานที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักอนามัยว่า จะเริ่มฉีดได้ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 12 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน ภายในเดือนมกราคม 2565

ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการจัดบริการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยจะใช้จุดฉีดวัคซีนเดิมที่ทำการฉีดให้กับเด็กชั้นมัธยม จำนวน 109 โรงเรียน และเพิ่มจุดฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนนักเรียนชั้นประถม ทั้ง 437 โรงเรียน สำหรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมอายุ 12 ปี จะดำเนินการใน 18 จุดฉีด ครอบคลุม 50 เขต ในส่วนของเด็กอายุ 5-11 ปี จะมีการประชุมแผนการฉีดอีกครั้ง  พร้อมกันนี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอและเอกสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ส่งให้ผู้ปกครองทั้งในไลน์กลุ่มของโรงเรียน ฉายวิดีโอ ตลอดจนแจกแผ่นปลิวที่โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนด้วย

ด้านนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัย อยู่ระหว่างรอวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กที่จะส่งมาปลายเดือนมกราคมนี้ โดยจะใช้ฉีดให้กับเด็กอายุ 5 – 11 ปี ซึ่งได้เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 5 – 11 ปี ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แบบ School Based ซึ่งได้กำชับให้เตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ