-- advertisement --

นายบุญเลิศ มากเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องในวโรกาสการครองราชย์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 83 ปี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงผลงานด้านการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ในวันที่ 3 – 4 ส.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โรงเรียนศึกษาลัย โดย ครูจักรราช บุญอิ่ม ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ในระดับประถมศึกษา ซึ่งผลการแข่งขันได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง
1. ประเภทฆ้องวงเล็ก ด.ช.รังสิมันตุ์ อันคูเมือง
2. ประเภทระนาดเอก ด.ช.รังสิมันตุ์ อันคูเมือง
3. ประเภทระนาดทุ้ม ด.ช.รังสิมันตุ์ อันคูเมือง
4. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ศรีคง
5. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.พลอยใส อินแสง
6. ประเภทระนาดทุ้ม ด.ญ.พลอยใส อินแสง
7. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ช.รังสิมันตุ์ อ้นคูเมือง
8. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ช.ธนิสร ฉิมทอง
9. ประเภทฆ้องวงเล็ก ด.ช.ธนิสร ฉิมทอง
10. ประเภทจะเข้ ด.ญ.มิ่งขวัญสิริ แพรทอง
11. ประเภทขิมสาย 7 หย่อง ด.ญ.หทัยกานต์ อินทร์ชา

รางวัลเหรียญเงิน
1. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.ศิลปภาภรณ์ ฉิมสมจิตร์
2. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.หทัยกานต์ อินทร์ชา
3. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.มิ่งขวัญสิริ แพรทอง
4. ประเภทฆ้องวงใหญ่ ด.ญ.อุษณีย์ อ่อนชาวนา
5. ประเภทระนาดทุ้ม ด.ช.สรเดช เนียมชาวนา
6. ประเภทขลุ่ยเพียงออ ด.ญ.ศิลปภาภรณ์ ฉิมสมจิตร์

รางวัลเหรียญทองแดง
1. ประเภทซออู้ ด.ญ.สุชัญญา ประชารักษ์

-- advertisement --