-- advertisement --

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย:สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปันน้ำใจ และมอบโอกาสด้านการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้น้องโรงเรียนบ้านโนนกระโดน จังหวัดนครราชสีมานางเจตนา โลห์ศิริ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกันส่งมอบโอกาสให้น้อง ๆ ภายใต้โครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” ณ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษาและคุณภาพชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน.

-- advertisement --