-- advertisement --

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่านโง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 201 คน โดยองคมนตรี ได้ซักถามข้อขัดข้อง พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน ให้มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน, ส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนที่โรงเรียน และติดตัวนำกลับไปใช้ที่บ้าน และสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการฯ โดยดำเนินงานตามโครงการ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง” ยึด 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ มีผลการดำเนินงานเด่นในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เช่น จิตอาสา และในการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เช่น การเริ่มดำเนินงานโคกหนองนา โมเดล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผลผลิตพืชผัก และไข่มาประกอบอาหารกลางวัน

จากนั้น ได้ไปพบผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก มีหน่วยงานของจังหวัด และท้องถิ่นเข้าร่วมพูดคุย เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ และบ้านพักครู โดยองคมนตรี ชี้แนะให้โรงเรียนจัดทำแผนงานพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และเกิดความต่อเนื่อง ส่งต่อให้กับผู้อำนวยการ หรือครูรุ่นหลังได้

โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งเมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนักเรียน และประชาชนในปี 2514 ปัจจุบันจัดการศึกษาชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 259 คน

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่คะเมย พร้อมซักถามข้อขัดข้อง เช่น การต่อเติมโรงอาหาร และระบบไฟฟ้าที่ตก และกระชากบ่อย ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 114 คน โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จ เช่น ครูได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2564, ผลการเปรียบเทียบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่าปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น, โรงเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2564 “แม่คะเมยรุ่นเยาว์ ปลุกเร้าจิตสาธารณะ”

ปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษา มีสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างคนดี กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในถิ่นทุรกันดาร รวม 35 จังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษา 143 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่ง

-- advertisement --