-- advertisement --

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ซึ่งน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาสู่การทดลองปฏิบัติเพื่อยกระดับโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนบ้านกกตูม เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนลูกข่าย ที่ร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์ และโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โดยมีโรงเรียนมุกดาหาร เป็นโรงเรียนแม่ข่าย ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพครู และยกระดับผลการเรียนของโรงเรียนลูกข่ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

ส่วนโรงเรียนบ้านหนองสระ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 4 คน โรงเรียนฯ จึงจำเป็นต้องใช้การจัดการศึกษาทางไกล โดยรับสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพื่อช่วยลดภาระงานครูและยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยวันนี้ เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมสังเกตุการณ์ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่การจัดการศึกษา ทำความเข้าใจภูมิสังคมและเข้าถึงบริบทเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

-- advertisement --