-- advertisement --

กลับถึงไทยเช้า 31 ก.ค.นี้ สสวท.เตรียมพิธีต้อนรับ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า ตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 21 – 30 ก.ค.62 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้  1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน ดังนี้

นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง
นายชลภัทร วรงค์ชยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญเงิน
นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน

คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.พัชรีนารถ  ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ปณิทัต  หาสิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  ล้วนไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  นายเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว สสวท. ผู้จัดการทีม  ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน. และ ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็น steering committee การแข่งขัน IChO ครั้งที่ 51

การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน309 คน จาก 80 ประเทศ และมีประเทศร่วมสังเกตการณ์โดยไม่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันอีก 6 ประเทศ ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทอง 37 คน เหรียญเงิน 64 คน เหรียญทองแดง 95 คน และเกียรติคุณประกาศ23 รางวัล

           คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันที่ 31 ก.ค.62 เที่ยวบิน TG 931 เวลา 05.55 น. สสวท. จะมีพิธีรับเวลา 06.30 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 

-- advertisement --