-- advertisement --

“เตรียมอุดม” ครองแชมป์ โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดประจำปีการศึกษา 2562 จากผลสอบ O-NET สตรีวิทยา อันดับ 2

ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโรงเรียน สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป จากผลสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี 2561 โดยโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนสูงที่สุดได้แก่

อันดับ 1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร (360.85 คะแนน)
อันดับ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร (308.47 คะแนน)
อันดับ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยา กรุงเทพมหานคร(304.16 คะแนน)
อันดับ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (290.01 คะแนน)
อันดับ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร (278.06 คะแนน)
อันดับ 6 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร (275.75 คะแนน)
อันดับ 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช (273.87 คะแนน)
อันดับ 8 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ( 270.13 คะแนน)
อันดับ 9 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ปทุมธานี (269.51 คะแนน)
อันดับ 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง (268.86 คะแนน)

อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของประเทศไทยปีการศึกษา 2562 อ้างอิงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 (ดูจากภาพประกอบ)

-- advertisement --