โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2565 รูปแบบออนไซต์ 100%

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไซต์ 100% ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 1,300 คน ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 ลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ได้แก่ 6 มาตรการหลัก DMHT-RC , 6 มาตรการเสริม SSET-CQ และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา โดยมีนายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม ได้มีการจัดกิจกรรมคัดกรองและประเมินนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมปฐมนิเทศ ของนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เป็นการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนครั้งนี้ การคัดกรอง ประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ รวมถึงวัดพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะลูกหลานพระเจ้ากาวิละตามความถนัดและเป็นเลิศตามศักยภาพของลูก ๆ ทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine