โรงเรียนสวนกุหลาบ สั่งกักตัว น.ร.-อาจารย์ หลังพบเด็กติดโควิด

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๒ ของการเปิดเรียนแบบ On – site

ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใน ๒ สัปดาห์แรก วันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นการเรียนออนไลน์ ๑๐๐% ของทุกระดับชั้น และโดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม สลับวันมาเรียน โดยได้ดำเนินการในสัปดาห์แรก (วันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จากการดำเนินการ พบว่า

๑. มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนและมาทราบภายหลังว่า เพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก จึงแจ้งกลุ่มนักเรียนดังกล่าวให้กักตัวเองอยู่บ้านและเรียนผ่านระบบ Online และให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลตรวจเป็นลบทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ ๗ วัน เมื่อครบ ๗ วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

๒. มีนักเรียนติดเชื้อ ๑ ราย เข้ามาร่วมเรียนกับเพื่อน ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel ส่วนกลุ่มนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิด ได้ส่งตรวจ ณ จุดตรวจ ATK บริเวณวัดมหรรณพาราม โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ ผลเป็นลบทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ ๗ วัน เมื่อครบ ๗ วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

๓. หลังจากเหตุการณ์ข้อ ๑ และ ๒ โรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา พื้นที่สัมผัสและบริเวณพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทุกส่วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ

๔. คณะครูผู้สอนนักเรียนที่ติดเชื้อ โรงเรียนได้ให้ครูกักตัวเองและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านและโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใกล้วันสอบกลางภาคที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ ๒ (วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๔.๑. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วย Google Classroom หรือช่องทางอื่นๆ

๔.๒. ให้นักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามเวลาตารางเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางที่ครูแต่ละวิชากำหนดและดำเนินการทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาให้ครบถ้วน

๔.๓. ให้ครูเตรียมการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางสอนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับติดตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

๔.๔. ให้ข้าราชการครู ลงนามเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ

๕. ในกรณีที่นักเรียนพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวกให้แจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ต่อครูที่ปรึกษาทันทีและให้ระบุข้อมูล ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และแจ้งสถานที่ที่เข้ารับการรักษาตัว

๖. ครูที่ปรึกษาบันทึก นำเสนอข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผ่านหัวหน้าระดับชั้นทันที

๗. กิจกรรมวันรับขวัญเสมาที่กำหนดไว้วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้เลื่อนออกไปก่อน

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเว็บไซต์ ww.w.sk.ac.th หรือ SMS แจ้งข่าวสาร และช่องทางอื่นๆ ของโรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย