-- advertisement --

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นราธิวาส

24 ธ.ค. 2565 –  เวลา  09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  และมอบแก่นายอำเภอที่ประสบอุทกภัยได้แก่ นายอำเภอตากใบ  นายอำเภอระแงะ  นายอำเภอจะแนะ และนายอำเภอรือเสาะซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป และมอบแก่ราษฎรตำบลตากใบ อำเภอตากใบ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ           

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา            

วันเดียวกัน พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  องคมนตรี  ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในการนี้ องคมนตรี ได้แจ้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้แต่ละหน่วยนำไปปรับแผนในการปฏิบัติและประสานความร่วมมือกันต่อไป   

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในตำบลตากใบ อำเภอตากใบ ต่อจากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยบริเวณชุมชนตลาดบ้านมูโน๊ะ และเยี่ยมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านมูโน๊ะ กับลงพื้นที่ดูบริเวณพนังกั้นน้ำโก-ลก ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ที่ชำรุดพังเสียหายทำให้น้ำจากแม่น้ำโก-ลกไหลเข้าท่วมบริเวณตลาดชุมชนบ้านมูโน๊ะ และโรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก  ทำให้บ้านเรือนราษฎร และโรงเรียนได้รับความเสียหาย  ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ครูและประชาชนเพื่อให้มีขวัญกำลังใจกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว ต่อไป       

จังหวัดนราธิวาส ได้รับอิทธิพลจากร่องสมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมอ่าวไทย ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่เป็นวงกว้าง ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2565 เกิดน้ำป่าไหลหลาก  น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณูปโภค ถนน สะพาน วัด โรงเรียน  มัสยิด กุโบร์ พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ใน 13 อำเภอ 75 ตำบล 586 หมู่บ้าน ราษฎรบาดเจ็บ 8 คน เสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลีคลายแล้ว เหลือในพื้นที่อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำและติดกับแม่น้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่

เพิ่มเพื่อน

-- advertisement --