-- advertisement --

วันที่ 2 ส.ค. 62 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการองค์กรหลัก รองปลัด ศธ. ผุ้ตรวจราชการ ศธ. เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการ กช. ศึกษาธิการภาค รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ศธ. เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระบุว่า

ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอยสวนกรณีดังกล่าว

ศธ.จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ นักเรียนและนักศึกษา และติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ขอให้รายงานศูนย์เฝ้าระวังขอ ศธ.ทราบทันที ทางหมายเลข 02-628-6340

-- advertisement --