-- advertisement --

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด คือโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (W-CSS) รุ่นที่ 1 มีผลการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ตามกระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 5 ขั้นตอน คือ การตั้งคำถาม สมมติฐาน การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ การสร้างองค์ความรู้ การสื่อสารแนะนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การบริการสังคมและจิตสาธารณะ การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ภายใต้การบริหารจัดการของ นายปัณณฑัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ในสังกัด สพม.32 จะร่วมรับรางวัล ScQA ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 -11 ก.ย.62 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

-- advertisement --