-- advertisement --

ทั้งด้านศาสนา ทางภาษา ศิลปะ วรรณศิลป์ โดยมีบุคคลสำคัญหลายท่านจะเข้ารับรางวัลวันที่ 12 ก.ย.นี้

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562ครั้งที่ 20 เพื่อประกาศยกย่องบุคคลผู้กระทำคุณงามความดี เป็นแบบอย่างของสังคม และเพื่อสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่กระทำคุณงามความดี รวมถึงสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลในปีนี้หลายท่านด้วยกัน

ผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ด้านศาสนา พระปลัดอติโชติ ธมฺมวโร ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง และนายศิวกานท์ ปทุมสูติ ด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นางอรุโณชา ภาณุพันธุ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ ด้านศิลปะ สาขาสถาปัตยกรรม นายจุลพร นันทพานิช ด้านศิลปะ สาขาวรรณศิลป์ นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป ด้านศาสนา พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี ด้านศิลปะสาขาศิลปะการแสดง นายธนวัฒน์ ราชวัง ด้านศิลปะสาขาสถาปัตยกรรม รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล ด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ด้านศิลปะสาขาออกแบบ นายจาตุรงค์ เอี่ยมสะอาด ด้านศิลปะสาขาวรรณศิลป์ นายสมคิด สิงสง ด้านศิลปะสาขาหัตถศิลป์ นายบุญมี ล้อมวงศ์ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นายสมปอง คำเที่ยง ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา นายพินิจ นิลรัตน์ ด้านวัฒนธรรม ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ นายโอฬาร ชูเกียรติสกุล และด้านวัฒนธรรม การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นางสาวจิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 ราย คือด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง นายเผดิมพงษ์ ทองอุ่น สาขาออกแบบ นายธีร์คณาธิป ไพฑูรย์ ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี นายวิทศรุฒิ ชาบัว และด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา นางสาวณัฐรัตน์ กล่ำศิริ

นายวิรัช กล่าวว่า การมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้ปรากฏประจักษ์แก่สาธารณชน ทำให้ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติ

ทั้งนี้จะมีการถวายและมอบรางวัลในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

-- advertisement --