-- advertisement --

แยกมาจากวิทยาศาสตร์สุขภาพ นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 มีหลักสูตรป.ตรี 3 หลักสูตร แผนไทยประยุกต์ แผนจีน และกายภาพบำบัด ปีหน้ามีแผนเปิดระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ชี้แม้เป็นสำนักใหม่ แต่เปิดสอนมานานแล้ว ผลิตบัณฑิตแล้วเกือบ 500 คน

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อม ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี ดร.พญ.สุลัคนา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ร่วมกันเปิดเผยว่า มฟล.ได้จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.62 เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Internationnal Training Program of Thai-Lanna Wellness and Spa, หลักสูตร Internationnal Training Program of Integrative Medicine Field Training Program และ หลักสูตรTraditional Chinese Medicine Field Training Program ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์บูรณาการมหาบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต

รศ.ดร.ชยาพรเปิดเผยว่า เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศด้วยมาตรฐานวิชาชีพและวิชาการระดับสากล รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและธุรกิจสุขภาพโลก มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการสุขภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ และยังมีพันธกิจสนับสนุนการให้บริการการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Wellness Center) โดยบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพประชาชน

ดร.พญ.สุลัคนากล่าวว่า แม้สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจัดตั้งขึ้นใหม่ แต่สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ได้เปิดการเรียนการสอนมาต่อเนื่องยาวนานในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการ งานวิจัย และบุคลากร-นักศึกษา โดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีบัณฑิต188 คน สาขากายภาพบำบัด เปิดสอนตั้งแต่พ.ศ. 2550 มีบัณฑิต252 คน และสาขาการแพทย์แผนจีน เป็นหลักสูตร 5 ปี เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2557 มีนักศึกษาในหลักสูตร 280 คน ขณะนี้นักศึกษารุ่นแรกอยู่ในชั้นปีที่ 5 กำหนดจบในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตส่วนใหญ่ได้ทำงานในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ในโอกาส มฟล.ก้าวสู่ปีที่ 21 ได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45) หัวข้อต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ‘Seedling Innovation for Sustainable Development’ เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมด้านวิจัยและวิชาการ โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วม 1ST Internationnal conference on Integrative Medicine ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน Ethnopharmacology, Traditional Medicine, Complementary Medicine, Rehabilitation and movement therapies และ Holistic medicine and Nutrition ระหว่างวันที่ 7 – 9 ต.ค.62 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย พร้อมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์บูรณาการเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

-- advertisement --