มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลบทความวิจัยการรับใช้สังคม การเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ในเรื่องพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีพอเพียง โดย โสภณ บุญล้ำ, นัสวัล บุญวงศ์ และ จุฑามาศ กระจ่างศรี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในงานประชุม วิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2

ผศ.โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า โครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีพอเพียงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 1.เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่เป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรด้วยแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่หมู่ 8บ้านคลองเรือ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยงานประชุมนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ