-- advertisement --

ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า ตามที่มสด.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความพิการประเภทต่างๆ สอบคัดเลือกเข้าเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาพิการเรียนร่วมทุกหลักสูตรทุกชั้น ทั้งหมด 86 คน และประเภทพิการทางการได้ยินมีมากที่สุด ภายใต้การช่วยเหลือและสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จนทำให้นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีศักยภาพของตน สามารถนำความรู้และทักษะไปสู่การมีงานทำและประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังจบการศึกษาได้

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษตระหนักถึงการมีศักยภาพของนักศึกษาในทุกมิติ นำไปสู่การมีงานทำ สร้างรายได้ในอนาคต จึงจัดงานแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการ โดยดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสิรฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ในงานมีบูธจำหน่ายสินค้าและแสดงทักษะของนักศึกษาพิการเรียนร่วม อาทิ ทำขนมอบเบเกอรี่ จัดดอกไม้สด ร้อยพวงมาลัย แกะสลักผัก-ผลไม้ ชงกาแฟลาเต้อาร์ต

-- advertisement --