-- advertisement --

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะเจ้าภาพขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาดา ลิ้มอวยชัย โรงเรียนป้วยฮั้ว ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมรับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนตัวแทนจาก สอศ. คว้ารองชนะเลิศชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปณิธาน เยโลกุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภัทวรรณ หลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวปราณี จึ้งจา วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวเนตรนภา วรจักร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

การประกวดในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานขงจื่อ สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

-- advertisement --