-- advertisement --

สืบสานประเพณีสถาบันที่แทรกซ่อนความสามัคคีคือพลัง บ่มเพาะตระหนักรู้ถึงการใช้ชีวิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัด “พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพิธีอันทรงเกียรติของสถาบันที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบสานประเพณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ “ลูกพระจอม” ทุกคนจะถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายบังคมต่อหน้า “พระมหามงกุฎ” ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน อันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในปีการศึกษา 2562 คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน ใน “พิธีอัญเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” แก่นักศึกษาใหม่ 6,000 คน โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภา สจล. เป็นประธานในพิธี

น.ส.สุธาศิณี ฤทธิวงค์จักร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายกองค์การนักศึกษา สจล. กล่าวว่า พิธีมอบเนกไท และเข็มพระมหามงกุฎ นับเป็นพิธีอันทรงเกียรติและทรงคุณค่าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ซึ่ง “เนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ” ถือเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาภายในรั้วสถาบันแห่งนี้ อีกทั้งการถวายบังคม และการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นการแสดงตนเป็นลูกพระจอมอย่างเต็มตัว และแสดงถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน

นอกจากนี้ ในงานยังมีคณาจารย์และรุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ร่วมเปล่งเสียงประสานในบทเพลงประจำสถาบัน เพื่อร่วมต้อนรับ “แคแสดช่อใหม่” ซึ่งรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีการดังกล่าว มองว่านับเป็นการรับน้องอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าที่ค่าแก่การสืบสาน สืบทอด และส่งต่อประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป

นายธนภัทร ขจรชัยกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะผู้อัญเชิญฯ ประจำปี 2562 ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิต “ลูกพระจอม” ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎ ซึ่งนอกจากการมีความตั้งใจที่ดีแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ผลการเรียน พฤติกรรม กิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน พร้อมกันนี้ ยังมีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ และคณาจารย์ใน หลายขั้นตอน

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดการศึกษาเล่าเรียน การลงมือปฏิบัติจริงในโปรเจคต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการใช้ชีวิตแง่มุมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา รุ่นพี่ และคณาจารย์ ภายในรั้วสถาบันแห่งนี้ จะเป็น “ภูมิต้านทานที่ดี” ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่น้อง ๆ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็น “บัณฑิตคุณภาพ” ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่ง สจล. “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” พรั่งพร้อมด้วยทักษะความสามารถ มีศักยภาพของความเป็นผู้นำ ที่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคดิสรัปชัน (Disruption)

-- advertisement --