-- advertisement --

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) จัดโครงการ “ ก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมปฏิบัติธรรม ธรรมะสำหรับครู” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักของธรรมะเข้ามาสอดแทรกในทุกกิจกรรม อาทิ การรับฟังบรรยายหัวข้อ แนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหม่ และการจัดระบบการศึกษา การเรียนการสอน, คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต, แนวทางการดำรงชีวิตโดยปลูกฝังความเป็นครู และดำรงตนอย่างมีคุณค่า จากทีมวิทยากร พระอิทธิกร ฐิตวณโณ และคณะ

นักศึกษาจึงได้ฝึกทักษะการปฏิบัติตน สร้างทัศนคติที่ดี และแนะแนวทางในการเรียนที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญให้นักศึกษาในการรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ ก่อเกิดเป็นการสร้างครูปฐมวัยมืออาชีพตามแบบฉบับสวนดุสิตต่อไป ณ วัดสุตธรรมาราม จังหวัดนครนายก

-- advertisement --