-- advertisement --

ดร. พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จากที่ได้เดินทางไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 21-30ก.ค.ที่ผ่านมา ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยแสดงความยินดีพร้อมชื่นชม

ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้า  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   เหรียญทอง  นายชลภัทร  วรงค์ชยกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  เหรียญเงิน   นายภัคพล   ธาดาวศิณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน และนายสรรค์เปรม  เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน

คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.พัชรีนารถ  ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหน้าทีม ผศ.ดร.ปณิทัต  หาสิน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  ล้วนไพศาลนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว สสวท. ผู้จัดการทีม  ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน.และ ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นsteering committee การแข่งขัน IChO ครั้งที่ 51

การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 309 คน จาก 80 ประเทศ

-- advertisement --