-- advertisement --

รับม.3-6 หรือเทียบเท่า มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี คะแนนฟิสิกส์ วิทย์ ไม่น้อยกว่า 3.00 เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนไทย

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT 2020) ครั้งที่ 33ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่าของปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 14 – 19 ปี (นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)  มีทักษะการฟัง สื่อสารและตอบโต้ด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ หรือวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00  มีความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถเข้ารับการอบรมตามที่ สสวท.กำหนด เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562

นักเรียนที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่https://goo.gl/forms/EQlZ9qmF06Qwq3432  หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่  ฝ่าย พสวท. โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ สสวท. 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  ดูรายละเอียดที่http://bit.ly/2HkhHGV หรือ https://sites.google.com/site/iyptthailand/home

-- advertisement --