ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)  คว้า 2 รางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีในโครงการโรงเรียน TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาพร้อมรับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมไดมอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันอาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจากทั่วภาคใต้

ดร.พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในความมุ่งมั่น เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ดีแก่เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก มีโอกาสเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อีกทั้งใช้ ดนตรี กีฬา และศิลปะ เป็นสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม สร้างต้นแบบเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  IDOL ขึ้นเป็นต้นแบบแก่เยาวชนอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีในโครงการโรงเรียน TO BE NUMBER ONE ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายธีรดนย์  ศรีนิล จากมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง ได้แก่นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว จากมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมรับถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท