-- advertisement --

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ได้จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2562 “100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วค. แต่แรก” ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-5 ส.ค.62 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การทำหน้าที่เป็นสถาบันผลิตครูต่อเนื่องยาวนานมาถึง 100 ปี และได้ผลิตบัณฑิตสาขาอื่นๆ มายาวนานถึง 36 ปี ย่อมสร้างคุณูปการในการบุกเบิกพัฒนาสังคมชนบท ยกระดับความเป็นอยู่ ทั้งด้านวิชาความรู้ สุขภาพอนามัย ตลอดจนสร้างผู้นำทางการศึกษาแต่เพียงสถาบันเดียวมานานนับครึ่งศตวรรษ กว่าจะเกิดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มาช่วยกันพัฒนาจังหวัดสงขลา

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการผนวกงานสองงานเข้าด้วยกัน เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่สำคัญ เพราะมหาวิทยาลัยได้ดำเนินพันธกิจมาครบ 100ปี โดยตลอดระยะเวลา 64 ปีตั้งแต่พุทธศักราช 2462-2562 ได้ทำหน้าที่ผลิตนักศึกษาครูออกไปพัฒนาสังคมชนบทเป็นหลัก เพียงสาขาเดียว จนในปี 2527 รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูทำหน้าที่ผลิตครู และเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจำเป็นของท้องถิ่น ชื่อของสถาบันจึงเปลี่ยนไปตามพันธกิจ เริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั้งนี้ ในส่วนของงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จัดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2531 และกลายเป็นต้นแบบการจัดงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากเพื่อส่งเสริมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ จัดการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาคของไทย การแสดงทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย พม่า ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ คือ หนังตะลุงและโนรา พิธีบวงสรวงและสักการะทวดช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวตำบลเขารูปช้าง รวมทั้ง มรภ.สงขลา การประชุมและสัมมนาวิชาการทางด้านวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของภาคต่างๆ และสินค้าราคาถูก

-- advertisement --