วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.48 น.

คุณหญิงกัลยา ชู Coding ขยายผลโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตสู่ 346 โรงเรียนทั่วประเทศ

31 พ.ค.65 ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และโรงเรียนบ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตในโรงเรียน เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โครงการนี้เน้นให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามหลัก Coding ตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) โดยบูรณาการให้เกิดสัมฤทธิผลทางการเกษตร ซึ่งคือ Coding for Farm โดยผ่านการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของประเทศไทย และเพื่อให้ไทยดำเนินสู่การเป็นครัวโลก

เมื่อปีการศึกษา 2564 กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการนำร่องในโรงเรียน 6 แห่งคือ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และโรงเรียนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดเชียงราย ส่วนที่เชียงใหม่มี 3 แห่งคือ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ส่วนที่ลำพูนคือโรงเรียนเวียงมอกวิทยาคม โครงการนี้ประสบผลสำเร็จดีมากจึงขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่น ๆ อีก 346 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 237 แห่ง มัธยมศึกษา 109 แห่ง โครงการนี้ใช้เวลาเพียง 5-6 เดือนก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีโรงเรียนกว่า 600 แห่งสนใจสมัครร่วมโครงการ แต่ผ่านการคัดเลือกเพียง 346 แห่งเท่านั้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะขยายโครงการนี้ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะมั่นใจว่าจะสามารถขยายความรู้ไปยังชุมนุมรอบ ๆ โรงเรียนได้ และจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ในที่สุด

และในโอกาสนี้ ดร. คุณหญิงกัลยาได้ทำพิธีเปิดร้านกาแฟเด็กดอยช้างคอฟฟี่ ในบริเวณโรงเรียนชุมชนดอยช้าง ร้านกาแฟแห่งนี้บริหารจัดการโดยครู นักเรียน และชาวชุมชนดอยช้าง ใช้วัตถุดิบ คือ เมล็ดกาแฟ และผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์ สร้างรายได้ให้เด็กนักเรียนและโรงเรียน