-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 050757

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแ่ก่น – โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 043260289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์

-- advertisement --