-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

รหัสโรงเรียน : 720047

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 ศรีอยุธยา ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-2814050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

-- advertisement --