-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370253

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 121 บรรพตศีลคุณ เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์ : 032562512

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาย้อยวิทยา

-- advertisement --