-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 440220

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 465 – ยะรม เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073284118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

-- advertisement --