-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 720055

เขตการศึกษา : สพม.เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 519-519/1 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 022365758

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

-- advertisement --