-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนค้อวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนค้อวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 190501

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 146 – บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนค้อวิทยาคม

-- advertisement --