-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 190486

เขตการศึกษา : สพม.เขต 22

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 125 – บ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130

โทรศัพท์ : 042571254

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

-- advertisement --