-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนราษีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนราษีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 410610

เขตการศึกษา : สพม.เขต 26

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 240 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม บรบือ – นาดูน โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130

โทรศัพท์ : 043-706-584

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนราษีวิทยา

-- advertisement --